Get Adobe Flash player
Music Artists I like
Yann Tiersen, Clint Mansel, Antonio Vivaldi, Rammstein, A Perfect Circle, Led Zeppelin, Gabriel Fauré, Erik Satie, John Williams, Fryderyk Franciszek Chopin, Sergej Prokofjev, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Deep Purple, Metallica, Moby, Draconian, David Bowie, Daft Punk, Massive Attack, Enya, Muse, Björk, Alice in Chains, The Prodigy, Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Guns ‘N’ Roses, AC/DC, Megadeth, Tool, Mortal Love, Mor Ve Ötesi, Godsmack and others.
Sites I like
9gag

Science

Pi (1998)

pi
Recently I watched the movie Pi and I found it quite impressive. Though a few scenes are seriously disturbing (I even had to look away a few times), there is no doubt only a great mind could have made such a work and I really enjoyed watching it.

It is obviously not a regular movie and therefore it cannot really be compared with any other movie or judged by the usual criteria. If you look that way, you will only find it confusing. I believe Pi is too individual and abstract for such an approach. One of the things that makes it special is the sound and editing. This gritty black&white cinematography creates a dark, creepy atmosphere that fits the madness and alienation. Even the light scenes are scary.

I think the movie raises great questions I often think about. The main theme I recognize in this movie is the deep drive to understand life (by reasoning and math) and the pain caused by the incapability to achieve that goal. It’s about the question whether it is worth exploring complexity, streching your mind and going to the edge of its limits, or even further and risking to lose it, to go mad and never come back. And also about the question whether a genious like Max is gifted or cursed… maybe both?


pi2

The soundtrack is truly amazing. Especially these tracks below:
Orbital – P.E.T.R.O.L.
Clint Mansel – Pi r^2
Massive Attack – Angel

Angel of Massive Attack is divine! But wait a minute… Clint Mansel? That name sounds familair… but of course! I just discovered interesting links. Lux Aeterna – one of the most haunting, depressing pieces of music – is a composition of Clint Mansel! One of my favorite soundtracks, though I never watched the movie Requiem for a Dream. My brother told me explicitly not to. No idea why, but I trust my brother. However since I just discovered who is the director of it… (Darren Aronofsky, the director of Pi :D) and Sean Gullette acts in it (he’s playing the main character in Pi), I am getting very curious. I saw a lot of very positive comments about it. Weird.

Anyhow, there’s another link: I did not know Clint Mansel made the wonderfull soundtrack for the movie Moon. And also the theme for The Imitation game, which I coincidentally watched one day before Pi. Amazing movie with such a moving story… though I don’t remember the soundtrack. I’ll check it out later. For now I am going to update my list of favorite soundtracks! What a coincidence to discover it like this… or is this no coincidence and there is a pattern? ;) :P

Another plus: thank to Pi I have a new hobby: Go! I’m studying it now and I really enjoy solving problems and playing it. I will probably post about it in the future in the gaming section. :)

pi3

Amazing beautiful documentaries

Some amazing, mindblowing scientific documentaries everyone should watch. Enjoy. :D

BBC Horizon

• The Final Frontier? A Horizon Guide to the Universe (2012) Note: great music in this video :DThe Fabric of the Cosmos (I reccomend the same-titled book, it’s free of mathematical equations and explains everything better and more detailed)

• The Fabric of the Cosmos: “What Is Space?”

• The Fabric of the Cosmos: “The Illusion of Time”

• The Fabric of the Cosmos: “Quantum Leap”

• The Fabric of the Cosmos: “Universe Or Multiverse?”The Elegant Universe: The Theory of Everything – String Theory?
• 1 of 3: Einstein’s Dream (skip intro to 4:45) I did not understood 1 thing: the part 15:45-15:55 and what exactly the question/problem is. :( I understand everything what they said before, but can someone explain what Brian Greene is asking? Then I might figure out 18:30…

• 2 of 3: Strings The Thing (skip intro to 4:45)

• 3 of 3: Welcome to the 11th dimension

Cosmos: a spacetime Odissey (13 episodes)

De Wereld draait door: DWDD University
• De Oerknal door Robbert Dijkgraaf
http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/De-Oerknal.2628.0.html
• Het allerkleinste door Robbert Dijkgraaf
http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/Allerkleinste.2799.0.html
• Albert Einstein door Robbert Dijkgraaf
http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/Einstein.4894.0.html

How the Universe Works

Througout the Wormhole

The Sky at Night (BBC4)
• How Gravity Shapes the Universe

MEILENSTEINE DER NATURWISSENSCHAFT UND TECHNIK

• 049 Das Atom – John Dalton und Niels Bohr
• 069 Johannes Kepler – Die Bahnen Der Planeten

• 074 Max Planck und die Quantenphysik
• 075 Albert Einstein – E = mc²

De ethertheorie

Opdracht 4

(a) Kies één van deze voorbeelden (de etherheorie, de flogistontheorie, het vitalisme of de calorische warmtetheorie), en onderwerp dit aan een bescheiden historisch onderzoek, zodat u de casus gedetailleerd kunt beschrijven. Wat is er gebeurd? Tegen welke achtergrond leek het idee destijds plausibel? Waarom bleek dit idee (later) een misvatting? Zet uw beschrijving op papier.
(b) Identificeer u vervolgens met de onderzoeker(s) van destijds en beoordeel of u dezelfde fout zou hebben gemaakt. Zo nee, geef aan waarom niet.
Tip: Amusant en leerzaam zijn de beschrijvingen van iets gedateerde wetenschap, die ons een – wellicht misplaatst – gevoel van superioriteit verschaffen. Wij zien achteraf heel scherp wat onze voorgangers fout deden, terwijl die zelf dachten uiterst rationeel te zijn. Het risico bestaat dat wij achteraf van alles fout vinden, terwijl de – inmiddels zichtbare – fouten destijds inderdaad logische onderzoeksstappen inhielden. Vermijd deze emotionele valkuil en doe zo veel mogelijk recht aan uw voorgangers.
(c) Laat het besef tot u doordringen dat een misvatting als onder (a) kon ontstaan als uitvloeisel van serieus wetenschappelijk onderzoek. Probeer te formuleren wat dit betekent voor de zekerheid van de hedendaagse kennis op het gebied van uw casus: hoe waarschijnlijk acht u het dat die kennis over enige tijd ook weer zal worden vervangen door nieuwe inzichten?

Inleiding

De geschiedenis van de wetenschap bevat vele successen en fouten; uit beide kunnen we lering trekken. Vier voorbeelden van bekende theoretische misvattingen uit de vorige eeuwen zijn: de etherheorie, de flogistontheorie, het vitalisme en de calorische warmtetheorie. Deze wetenschappelijke theorieën bleken achteraf onwaar te zijn. In alle gevallen werden niet waarneembare zaken aanwezig verondersteld die later niet bleken te bestaan. In deze opdracht heb ik één van deze misvattingen nader bekeken: de ethertheorie. Met behulp van bronnen (met name de encyclopedie Wikipedia op internet en het boek ‘The Fabric of the Cosmos’ en enkele artikelen) heb ik hierover informatie verzameld en bestudeerd aan de hand van de opdracht. De uitwerking van de onderdelen (a), (b) en (c) volgen hieronder.

De achtergrond van de ethertheorie (a)

Volgens veel klassieke wereldbeelden stond de aarde stil in het centrum van het heelal dat om haar heen draaide. Men ontdekte later dat dit niet juist was: de aarde was in beweging in een baan om de zon. Ook was de zon in beweging ten opzichte van andere sterren en kon men niet bepalen welke ster in beweging was en welke ‘stil stond’.
In een mechanisch wereldbeeld, dat in de 17e eeuw ontstond, zag men het heelal als een grote machine, die, eenmaal in beweging gebracht, net als een soort uurwerk, op grond van haar constructie het werk verrichtte waarvoor zij in het leven is geroepen. Het heelal bestond uit deeltjes die op elkaar inwerken volgens zuiver wiskundige natuurwetten. Die wetten kon je analyseren, voorspellen en gebruiken om de natuur te beheersen. Het complete universum probeerde men te beschrijven vanuit een wiskundig opgebouwde mechanica: alles was te berekenen.
Binnen dit wereldbeeld had licht, net als geluid, een medium nodig om zich te verplaatsen. Ether was één van de benamingen voor het veronderstelde medium waarvan men in de negentiende eeuw tot aan het begin van de twintigste eeuw dacht, dat het een stoffelijke tussenstof was die voortplanting van licht en andere elektromagnetische golven mogelijk maakte. Men kende aan deze tussenstof ook eigenschappen toe als veerkracht (elasticiteit) en absolute rust (stilstand). De ether drong door alle stof heen en vulde de ruimte tussen de atomen.
Er werd aangenomen dat de wetten van Maxwell over elektromagnetisme alleen golden als er zoiets als de ether bestond. Hij realiseerde zicht dat de uitkomst van de snelheid waarop elektromagnetische golven zich volgens zijn wetten verplaatsen, gelijk was aan de snelheid van het licht. Het was echter onduidelijk ten opzichte van wat de golven zich verplaatsten. Vandaar dat men veronderstelde dat lichtgolven een medium nodig hadden en de snelheid die zijn vergelijkingen lieten zien gold als men dit medium als referentie nam.

Het interferometer-experiment (a)

Als de ether bestond en een absoluut stilstaand medium was zoals men veronderstelde, dan kon men de beweging van een hemellichaam (zoals de aarde) aantonen door de lichtsnelheid in verschillende richtingen te vergelijken. Albert Michelson en Edward Morley poogden met hun interferometer-experiment (1887) de ether aan te tonen door te laten zien dat licht zich met verschillende snelheden zou verplaatsen in richtingen parallel aan en dwars op de aardbaan om de zon, doordat de aarde zich immers door de ether voort zou moeten bewegen. Dit bleek echter niet zo te zijn: de lichtsnelheid was in alle richtingen gemeten precies even groot.
Het experiment wordt beschouwd als het eerste sterke bewijs tegen het bestaan van de ether. Het toonde net als latere experimenten aan dat de lichtsnelheid onafhankelijk was van de snelheid van de waarnemer. Als men nog aan de ether wilde vasthouden, zou men terug moeten grijpen op het middeleeuwse geocentrische model van het universum met de aarde als het stilstaande centrum van het heelal waaromheen de rest van het universum draaide. Dit was uiteraard in strijd met de waarnemingen.
Op grond van de resultaten van het experiment kon de aanwezigheid van de ether niet worden vastgesteld en werden door onder anderen Poincaré en Lorentz aanpassingen aan de klassieke mechanica voorgesteld. Dit leidde uiteindelijk tot de speciale relativiteitstheorie van Albert Einstein, waarin de afwezigheid van een absoluut ruststelsel (ether) werd gepostuleerd. Einstein was een voorstaander van simplicity en ontwikkelde een theorie zonder de veronderstelling van de ether. Zijn antwoord op het probleem van Maxwells wetten kwam erop neer dat licht een vaste snelheid had ten opzichte van alles.

De ethertheorie achteraf bekeken (b)

Als ik mezelf identificeer met de onderzoekers die het bestaan van de ether veronderstelden, dan zou ik wellicht niet anders hebben gedacht. Hoewel het volgens de wetten van Maxwell niet mogelijk was om licht als iets stilstaands te ervaren (als men met de zelfde snelheid in de zelfde richting zou gaan bewegen) en de snelheid ervan altijd op de zelfde waarde uitkwam, was het onduidelijk hoe men dit moest interpreteren en logisch om een oplossing in de ether te zoeken. Deze was niet voor niets in de negentiende eeuw door de wetenschap algemeen geaccepteerd. Newton achtte de ruimte en tijd als absoluut. Gebaseerd op metingen en ervaring, leek het logisch om te veronderstellen dat zich lichtgolven/elektromagnetische golven, op een vergelijkbare manier gedragen als watergolven en geluidsgolven en een medium nodig hebben. Over het golven van water en geluid was er immers in die tijd veel meer bekend. Ook Nikola Tesla trachtte de ether te gebruiken om overal ter wereld op een eenvoudige manier elektriciteit draadloos te transporteren.

De resultaten van het interferometer experiment en het ontbreken van de ether leidden tot een paradigmaverschuiving. Achteraf is het makkelijk te zeggen wat wetenschappers fout hebben gedaan – meestal blijkt pas achteraf dat er sprake was van een verkeerde denkwijze en een echte revolutie of verschuiving, omdat er altijd weerstand is van aanhangers van een bepaald denkkader. Het denkkader van wetenschappers en de tijdgeest van mensen veranderen meestal geleidelijk en aangezien het denkkader bij deze wisseling zo erg verandert dat de wereld er volgens Kuhn vaak onvergelijkbaar anders uitziet, lijkt me deze verandering moeilijk te voorspellen. Van de fouten van onze voorgangers kunnen we beter iets leren in plaats van ze te veel te bekritiseren.

De manier waarop zich licht zich voortplant staat sinds de negentiende eeuw erg in de belangstelling. Nog steeds is het gegeven dat de lichtsnelheid altijd constant is moeilijk te begrijpen en leidt het tot de vreemdste paradoxen.

Nieuwe inzichten (c)

Hoe waarschijnlijk is het dat deze kennis over enige tijd ook weer zal worden vervangen door nieuwe inzichten? Dat is niet onmogelijk.
Vandaag de dag zijn er wetenschappers die geloven dat de resultaten van het Michaelson-Morley experiment destijds verkeerd geïnterpreteerd zijn. Het experiment heeft niet bewezen had dat de ether niet bestond, maar alleen aangetoond dat de ether ontbrak tijdens dit experiment. In een nieuwe opkomende etherfysica worden de atomen als deeltjes en de dualiteit van licht voorgoed uitgebannen en bestaan er uitsluitend nog golven. Er wordt aangenomen dat de ether een immaterieel vloeistofachtig medium van deze golven is en een energetische substantie die het gehele universum doordrenkt. Aanhangers van de ether-theorie beweren dat Einsteins theorie geen rekening houdt met de golfachtige aard van licht door de veronderstelling dat er geen medium bestaat. Het etherconcept is een tiental jaren bezig met een come-back als alternatief voor de relativiteitstheorie.
Echter, sinds het Michelson-Morley-experiment en de relativiteitstheorie van Albert Einstein, heeft het grootste deel van de natuurkundige gemeenschap de ethertheorie terzijde geschoven. Elektromagnetische golven werden sindsdien geacht zich voort te planten in het ‘vacuüm’. De belangrijkste theorieën in de moderne fysica, met inbegrip van de algemene relativiteitstheorie, de kwantumtheorie en snaartheorie gaan er allemaal van uit dat de ether niet bestaat en tegenwoordig wordt het concept gezien als een achterhaalde wetenschappelijke theorie.

Ook leidt onderzoek op het gebied van de kwantummechanica naar deeltjes die niet kunnen worden waargenomen al snel tot discussies over hoe wij de werkelijkheid kennen, of die werkelijkheid onafhankelijk van ons bestaat, over de juistheid van metingen en over begrippen als ‘lege’ ruimte en vacuüm. De kwantummechanica gaat uit van een wereld van onzekerheden waarin de mechanische behoudswet niet hoeft te gelden en er zelfs in het vacuüm energie uit het ‘niets’ even kan voorkomen/ontstaan. Recentelijk waren er ontwikkelingen betreffende het standaardmodel van de deeltjesfysica, een breed aanvaarde (maar nog niet alles-beschrijvende) theorie in overeenstemming met de kwantummechanica en de speciale relativiteitstheorie. De zogenaamde higgsbosonen zijn hiervoor van fundamenteel belang. Het zijn de dragers van een hypothetisch energieveld (higgsveld) dat in het hele universum aanwezig zou moeten zijn en dat de massa van de elementaire deeltjes veroorzaakt. In 2012 werd door wetenschappers van het CERN bekendgemaakt dat met behulp van de Large Hadron Collider een deeltje waarvan de massa overeenkomt met die van het higgsboson experimenteel is ontdekt. Waarschijnlijk gaat het hier om het betreffende deeltje, maar nieuwe metingen moesten uitsluitsel geven.

Zekerheid over de toekomst (c)

Als het, door het CERN ontdekte deeltje inderdaad een higgsboson is, kan dat tot nieuwe inzichten leiden met betrekking tot de ‘opbouw’ van het universum en het begrip ‘lege’ ruimte. In elk geval is het een ontbrekend puzzelstuk van het standaardmodel en wordt het wellicht dé ontdekking van de afgelopen 50 jaar. Een mogelijke doorbraak dus. De (filosofie van) de natuurkunde is sterk in ontwikkeling en het is mogelijk, of zelfs te verwachten, dat we in de toekomst tot nieuwe inzichten komen. Inzichten die misschien nog niet tot dé theorie leiden, maar die ons in elk geval wel kunnen helpen om bepaalde theorieën, zoals de ethertheorie, eens en voorgoed te kunnen uitsluiten.
Wat betekent dit voor de zekerheid van de hedendaagse kennis op dit gebied? Hoewel geen enkele van de genoemde theorieën in de moderne natuurkunde ‘alles-beschrijvend’ of volledig is, berusten zij wel op serieus wetenschappelijk onderzoek. Er is verder onderzoek noodzakelijk.

About the importance of art

This is a part of my English viva voce (oral exam) I had at school. It’s the spoken text of a presentation (in 15 minutes) about the importance of art. Although it’s not perfect, I got a 10 for this… for the presentations of other pupils were too poor. xD

Introduction
What is the importance of art? Before giving an answer to this question, I would like you see what we can learn about art by simply looking around us. Many people do not notice, but a lot of things around us relate to art, contain art or are art. A painting hanging on the wall is an obvious example, but a chair has to do with art as well. In fact every piece of furniture is designed. Not only for the practical use, but also to fit in a room, which is done by an artist. It is important to realize that art is everywhere. It has many forms, including posters, portraits, covers, music, literature, film, photography, sculpture, etc. and therefore it is difficult to define it or abstract its importance to one single concept. Art has had a great number of different functions throughout its history. More about that will follow later.

Is art dangerous?
The philosopher Plato argued that art is dangerous and should be banned from the ideal state, since it affords only the illusion of knowledge and stirs up baser passions. The idea that we can gain insight or understanding from art is, Plato claims, a foolish myth. Art is a product of the imagination: looking at a painting or reading a novel engages us in a make-believe world. But knowledge is contact with reality, not make-believe. So art cannot generate knowledge, says Plato.

I don’t agree with this statement. I do understand that art can be dangerous. It can be used for propaganda and influence people in a negative way. In a similar way, it is used for commercialism and may even affect the way we look upon ourselves and our lives. Every day we get attacked by thousands of images of fashion we should buy and perfectly looking people selling it on screens, on the radio, in magazines… everywhere. These forms of art often show ideas of what is beautiful or acceptable and make us think that we should look or behave similar if we want to be accepted by society. The problem: this is impossible to achieve, because the images are edited and show an idealized world of perfection, not reality. We tend to compare our lives with it, which are far from perfect and this can make us unhappy about ourselves or our lives. In both cases I mentioned the purpose of art is to manipulate the observer into a particular emotional or psychological response toward a particular idea or object.

But this is, of course, only one of the many functions of art. Banning it completely, like Plato requested, is impossible. The philosopher Aristotle, a student of Plato, stated that the passions in art are an aspect of being human. Creating art is something humans must do by their nature (no other species creates art) which has to do with basic human instinct for harmony, balance and rhythm. I think that instead of trying to forbid art, it is more useful to study it critically and learn to deal with ‘art-attacts’.

Is art knowledge?
The other statement of Plato: knowledge is contact with reality. To illustrate my aversion upon this argument I would like to use a phrase I heard in the TV-serie Dexter: ‘Trust those who seek the truth, but doubt those who say that they have found it.’ (probably derived from a similar quote from the French writer André Gide) There is no such thing as ‘reality’. The truth might be suggestive, none of us is able to grasp the whole truth/reality, if it exists. I would like to point at scientific developments, like in physics and especially quantum mechanics that drastically changed our concept of reality and showed a world different than the one we knew, a universe (or maybe even a multiverse) we couldn’t even imagine. What I am trying to say is that we should better stay open-minded and be careful when we are judging about our knowledge and the reality nobody is even able to define.

Speaking about knowledge: maybe art can not generate knowledge itself, still it remains a great tool for learning. Arts education is one of the most important areas of child development and it can be found in almost every school. Children simply enjoy art and music activities and this is why they can be useful to learning. Knowledge often requires repetitious learning of concepts already known, and honestly, even to me (and I consider myself an adult… mostly) that sounds pretty much boring! Not to speak about how a kid would find it. However, use of play and imagination requires students to create something, whatever they want, from ‘nothing’.

Scientists discovered that learning causes changes within the brain. When we learn, special chemicals, called neurotransmitters allow communication between brain cells. They help establishing paths between brain cells so there can be more interaction between parts of the brain. And the more interaction, the smarter you are. But sometimes these chemicals do not occur unless emotion is involved. Emotions, which are nothing but chemical reactions in the brain, release the neurotransmitters and help to create more deep-seated paths between brain cells. You are possibly wondering what this has to do with art, well here it comes: involvement in art and music triggers emotion, because creating something from nothing is an emotional exercise. In other words: children are more likely to practice something fun such as arts and doing it they will deepen the neural pathways of existing skills and create new pathways for new skills. This explains why it is easier to remember the lyrics of a song, a text with melody, rhythm and rhyme, instead of a written text. Or why we often understand better a diagram or graphic image than just a bunch of numbers with the same meaning, only differently presented.

This is scientific proof that art can help by learning. But even if it was not important for knowledge, it provides a way to express the imagination in non-grammatical ways that are not tied to the formality of spoken or written language. Some kind of feelings or thoughts one can not express with words, but it is possible to communicate them through shapes, colors or music. And imagination is often valued as important as knowledge. Maybe even more. And not by ordinary people, but by the greatest en most inspiring thinkers in the history of philosophy, art and science. The French philosopher Rousseau once said that the world of reality has it’s limits, unlike the world of imagination, which is boundless. ‘Painting’, said Picasso, ‘is just another way of keeping a diary.’ And my favourite quote about this matter comes from Albert Einstein: ‘The true sign of intelligence is not knowledge but imagination. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand.’ Creating is a form of play. It is a sensing of the possibilities, a free speculation, a learning to be ourselves.

Imagination transfers to every aspect of adult life and work. Being able to think in different ways and to sense the possibilities may inspire the economist, physicist, and political scientist to see interconnections and hypothesize about variables in ways they may not have considered before. Creativity is required in business, computer science, medicine, engineering… in fact everywhere. Book publishers, magazine editors and all kinds of designers – all depend on art, which is one obviously reason why it can not be banned. Without it, knowledge would stall, and the human race retreat back to the Dark Ages.

Art has had a lot of other functions through its history.

 • In many cultures, art is used in rituals, performances and dances as a decoration or symbol. During parts of history writing was not used by certain civilizations such as the caveman. However, they were still able to communicate through art. This is why we understand so much about the past. We can see the thought process of these people.
 • emotions

 • Art is simply a form of communication. Illustrative arts, such as scientific illustration, are a form of art as communication. Emotions, moods and feelings are also communicated through art. It connects people around the world. People do not need to know anything about another language and can draw ideas from what they see or hear. It is universal.
 • Art provides a way to experience one’s self in relation to the universe. Albert Einstein: ‘The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art and science.’
 • Like already mentioned, art can manipulate emotion or mood, but the manipulation has a bright side too, for the purpose of relaxing or entertaining the viewer. This is often the function of the art industries of Video Games and Science-fiction movies. ‘Manipulation’ is here pleasant and in the most cases harmless.
 • Another plus, even better than entertainment is art for psychological and healing purposes. Art is used by therapists and clinical psychologists as art therapy. Music for example is probably a form of art that deals with emotions like no other and listening to it can help to deal with emotional problems or distract from problems by helping you to escape from here and now. Albert Einstein: ‘…one of the strongest motives that lead men to art and science is escape from everyday life with its painful crudity and hopeless dreariness, from the fetters of one’s own ever-shifting desires. A finely tempered nature longs to escape from the personal life into the world of objective perception and thought.’
 • One of the defining functions of early twentieth century art has been political change. While similar to art for political change, art may seek to question aspects of society without any specific political goal: art for social inquiry. In this case, the function of art may be simply to criticize some aspect of society, like war.
 • To me, the most important role of the arts in the academy, as in life, is to enable us to see the world and the human condition differently, and in seeing the world through a particular work of art, to see a truth we might not have understood before. Poets, artists, playwrights and composers are often sources of truth, order, harmony and meaning. They can unlock our imagination and stir us to pause, think and reflect by raising questions. Composing a sonata, writing a play, painting a painting, or writing a poem forces us to think an observe in alternative ways. The arts can free us to think, dream and sense and unlock intuitive and creative impulses that makes us able to become more free, more natural and to sense truths and meanings that can be grasped in no other way.

  Calender
  September 2021
  M T W T F S S
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930  
  Subscribe!
  Me on Goodreads!
  Shops I like
  Bestel nu gratis en vrijblijvend de Large catalogus!

  The Sting Online Shop

  Inspirational people

  Albert Einstein
  A person who never made a mistake, never tried anything new.

  ~ Albert EinsteIn

  Stephen Hawking
  Although I cannot move and I have to speak through a computer, in my mind I am free.

  ~ Stephen Hawking


  Mahatma Gandhi

  You must be the change you want to see in the world.

  ~ Mahatma Ghandi


  Hermann Hesse

  Wenn wir einen Menschen hassen, so hassen wir in seinem Bild etwas, was in uns selber sitzt. Was nicht in uns selber ist, das regt uns nicht auf.

  ~ Hermann Hesse