Get Adobe Flash player
Music Artists I like
Yann Tiersen, Clint Mansel, Antonio Vivaldi, Rammstein, A Perfect Circle, Led Zeppelin, Gabriel Fauré, Erik Satie, John Williams, Fryderyk Franciszek Chopin, Sergej Prokofjev, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Deep Purple, Metallica, Moby, Draconian, David Bowie, Daft Punk, Massive Attack, Enya, Muse, Björk, Alice in Chains, The Prodigy, Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Guns ‘N’ Roses, AC/DC, Megadeth, Tool, Mortal Love, Mor Ve Ötesi, Godsmack and others.
Sites I like
9gag

School stuff

De ethertheorie

Opdracht 4

(a) Kies één van deze voorbeelden (de etherheorie, de flogistontheorie, het vitalisme of de calorische warmtetheorie), en onderwerp dit aan een bescheiden historisch onderzoek, zodat u de casus gedetailleerd kunt beschrijven. Wat is er gebeurd? Tegen welke achtergrond leek het idee destijds plausibel? Waarom bleek dit idee (later) een misvatting? Zet uw beschrijving op papier.
(b) Identificeer u vervolgens met de onderzoeker(s) van destijds en beoordeel of u dezelfde fout zou hebben gemaakt. Zo nee, geef aan waarom niet.
Tip: Amusant en leerzaam zijn de beschrijvingen van iets gedateerde wetenschap, die ons een – wellicht misplaatst – gevoel van superioriteit verschaffen. Wij zien achteraf heel scherp wat onze voorgangers fout deden, terwijl die zelf dachten uiterst rationeel te zijn. Het risico bestaat dat wij achteraf van alles fout vinden, terwijl de – inmiddels zichtbare – fouten destijds inderdaad logische onderzoeksstappen inhielden. Vermijd deze emotionele valkuil en doe zo veel mogelijk recht aan uw voorgangers.
(c) Laat het besef tot u doordringen dat een misvatting als onder (a) kon ontstaan als uitvloeisel van serieus wetenschappelijk onderzoek. Probeer te formuleren wat dit betekent voor de zekerheid van de hedendaagse kennis op het gebied van uw casus: hoe waarschijnlijk acht u het dat die kennis over enige tijd ook weer zal worden vervangen door nieuwe inzichten?

Inleiding

De geschiedenis van de wetenschap bevat vele successen en fouten; uit beide kunnen we lering trekken. Vier voorbeelden van bekende theoretische misvattingen uit de vorige eeuwen zijn: de etherheorie, de flogistontheorie, het vitalisme en de calorische warmtetheorie. Deze wetenschappelijke theorieën bleken achteraf onwaar te zijn. In alle gevallen werden niet waarneembare zaken aanwezig verondersteld die later niet bleken te bestaan. In deze opdracht heb ik één van deze misvattingen nader bekeken: de ethertheorie. Met behulp van bronnen (met name de encyclopedie Wikipedia op internet en het boek ‘The Fabric of the Cosmos’ en enkele artikelen) heb ik hierover informatie verzameld en bestudeerd aan de hand van de opdracht. De uitwerking van de onderdelen (a), (b) en (c) volgen hieronder.

De achtergrond van de ethertheorie (a)

Volgens veel klassieke wereldbeelden stond de aarde stil in het centrum van het heelal dat om haar heen draaide. Men ontdekte later dat dit niet juist was: de aarde was in beweging in een baan om de zon. Ook was de zon in beweging ten opzichte van andere sterren en kon men niet bepalen welke ster in beweging was en welke ‘stil stond’.
In een mechanisch wereldbeeld, dat in de 17e eeuw ontstond, zag men het heelal als een grote machine, die, eenmaal in beweging gebracht, net als een soort uurwerk, op grond van haar constructie het werk verrichtte waarvoor zij in het leven is geroepen. Het heelal bestond uit deeltjes die op elkaar inwerken volgens zuiver wiskundige natuurwetten. Die wetten kon je analyseren, voorspellen en gebruiken om de natuur te beheersen. Het complete universum probeerde men te beschrijven vanuit een wiskundig opgebouwde mechanica: alles was te berekenen.
Binnen dit wereldbeeld had licht, net als geluid, een medium nodig om zich te verplaatsen. Ether was één van de benamingen voor het veronderstelde medium waarvan men in de negentiende eeuw tot aan het begin van de twintigste eeuw dacht, dat het een stoffelijke tussenstof was die voortplanting van licht en andere elektromagnetische golven mogelijk maakte. Men kende aan deze tussenstof ook eigenschappen toe als veerkracht (elasticiteit) en absolute rust (stilstand). De ether drong door alle stof heen en vulde de ruimte tussen de atomen.
Er werd aangenomen dat de wetten van Maxwell over elektromagnetisme alleen golden als er zoiets als de ether bestond. Hij realiseerde zicht dat de uitkomst van de snelheid waarop elektromagnetische golven zich volgens zijn wetten verplaatsen, gelijk was aan de snelheid van het licht. Het was echter onduidelijk ten opzichte van wat de golven zich verplaatsten. Vandaar dat men veronderstelde dat lichtgolven een medium nodig hadden en de snelheid die zijn vergelijkingen lieten zien gold als men dit medium als referentie nam.

Het interferometer-experiment (a)

Als de ether bestond en een absoluut stilstaand medium was zoals men veronderstelde, dan kon men de beweging van een hemellichaam (zoals de aarde) aantonen door de lichtsnelheid in verschillende richtingen te vergelijken. Albert Michelson en Edward Morley poogden met hun interferometer-experiment (1887) de ether aan te tonen door te laten zien dat licht zich met verschillende snelheden zou verplaatsen in richtingen parallel aan en dwars op de aardbaan om de zon, doordat de aarde zich immers door de ether voort zou moeten bewegen. Dit bleek echter niet zo te zijn: de lichtsnelheid was in alle richtingen gemeten precies even groot.
Het experiment wordt beschouwd als het eerste sterke bewijs tegen het bestaan van de ether. Het toonde net als latere experimenten aan dat de lichtsnelheid onafhankelijk was van de snelheid van de waarnemer. Als men nog aan de ether wilde vasthouden, zou men terug moeten grijpen op het middeleeuwse geocentrische model van het universum met de aarde als het stilstaande centrum van het heelal waaromheen de rest van het universum draaide. Dit was uiteraard in strijd met de waarnemingen.
Op grond van de resultaten van het experiment kon de aanwezigheid van de ether niet worden vastgesteld en werden door onder anderen Poincaré en Lorentz aanpassingen aan de klassieke mechanica voorgesteld. Dit leidde uiteindelijk tot de speciale relativiteitstheorie van Albert Einstein, waarin de afwezigheid van een absoluut ruststelsel (ether) werd gepostuleerd. Einstein was een voorstaander van simplicity en ontwikkelde een theorie zonder de veronderstelling van de ether. Zijn antwoord op het probleem van Maxwells wetten kwam erop neer dat licht een vaste snelheid had ten opzichte van alles.

De ethertheorie achteraf bekeken (b)

Als ik mezelf identificeer met de onderzoekers die het bestaan van de ether veronderstelden, dan zou ik wellicht niet anders hebben gedacht. Hoewel het volgens de wetten van Maxwell niet mogelijk was om licht als iets stilstaands te ervaren (als men met de zelfde snelheid in de zelfde richting zou gaan bewegen) en de snelheid ervan altijd op de zelfde waarde uitkwam, was het onduidelijk hoe men dit moest interpreteren en logisch om een oplossing in de ether te zoeken. Deze was niet voor niets in de negentiende eeuw door de wetenschap algemeen geaccepteerd. Newton achtte de ruimte en tijd als absoluut. Gebaseerd op metingen en ervaring, leek het logisch om te veronderstellen dat zich lichtgolven/elektromagnetische golven, op een vergelijkbare manier gedragen als watergolven en geluidsgolven en een medium nodig hebben. Over het golven van water en geluid was er immers in die tijd veel meer bekend. Ook Nikola Tesla trachtte de ether te gebruiken om overal ter wereld op een eenvoudige manier elektriciteit draadloos te transporteren.

De resultaten van het interferometer experiment en het ontbreken van de ether leidden tot een paradigmaverschuiving. Achteraf is het makkelijk te zeggen wat wetenschappers fout hebben gedaan – meestal blijkt pas achteraf dat er sprake was van een verkeerde denkwijze en een echte revolutie of verschuiving, omdat er altijd weerstand is van aanhangers van een bepaald denkkader. Het denkkader van wetenschappers en de tijdgeest van mensen veranderen meestal geleidelijk en aangezien het denkkader bij deze wisseling zo erg verandert dat de wereld er volgens Kuhn vaak onvergelijkbaar anders uitziet, lijkt me deze verandering moeilijk te voorspellen. Van de fouten van onze voorgangers kunnen we beter iets leren in plaats van ze te veel te bekritiseren.

De manier waarop zich licht zich voortplant staat sinds de negentiende eeuw erg in de belangstelling. Nog steeds is het gegeven dat de lichtsnelheid altijd constant is moeilijk te begrijpen en leidt het tot de vreemdste paradoxen.

Nieuwe inzichten (c)

Hoe waarschijnlijk is het dat deze kennis over enige tijd ook weer zal worden vervangen door nieuwe inzichten? Dat is niet onmogelijk.
Vandaag de dag zijn er wetenschappers die geloven dat de resultaten van het Michaelson-Morley experiment destijds verkeerd geïnterpreteerd zijn. Het experiment heeft niet bewezen had dat de ether niet bestond, maar alleen aangetoond dat de ether ontbrak tijdens dit experiment. In een nieuwe opkomende etherfysica worden de atomen als deeltjes en de dualiteit van licht voorgoed uitgebannen en bestaan er uitsluitend nog golven. Er wordt aangenomen dat de ether een immaterieel vloeistofachtig medium van deze golven is en een energetische substantie die het gehele universum doordrenkt. Aanhangers van de ether-theorie beweren dat Einsteins theorie geen rekening houdt met de golfachtige aard van licht door de veronderstelling dat er geen medium bestaat. Het etherconcept is een tiental jaren bezig met een come-back als alternatief voor de relativiteitstheorie.
Echter, sinds het Michelson-Morley-experiment en de relativiteitstheorie van Albert Einstein, heeft het grootste deel van de natuurkundige gemeenschap de ethertheorie terzijde geschoven. Elektromagnetische golven werden sindsdien geacht zich voort te planten in het ‘vacuüm’. De belangrijkste theorieën in de moderne fysica, met inbegrip van de algemene relativiteitstheorie, de kwantumtheorie en snaartheorie gaan er allemaal van uit dat de ether niet bestaat en tegenwoordig wordt het concept gezien als een achterhaalde wetenschappelijke theorie.

Ook leidt onderzoek op het gebied van de kwantummechanica naar deeltjes die niet kunnen worden waargenomen al snel tot discussies over hoe wij de werkelijkheid kennen, of die werkelijkheid onafhankelijk van ons bestaat, over de juistheid van metingen en over begrippen als ‘lege’ ruimte en vacuüm. De kwantummechanica gaat uit van een wereld van onzekerheden waarin de mechanische behoudswet niet hoeft te gelden en er zelfs in het vacuüm energie uit het ‘niets’ even kan voorkomen/ontstaan. Recentelijk waren er ontwikkelingen betreffende het standaardmodel van de deeltjesfysica, een breed aanvaarde (maar nog niet alles-beschrijvende) theorie in overeenstemming met de kwantummechanica en de speciale relativiteitstheorie. De zogenaamde higgsbosonen zijn hiervoor van fundamenteel belang. Het zijn de dragers van een hypothetisch energieveld (higgsveld) dat in het hele universum aanwezig zou moeten zijn en dat de massa van de elementaire deeltjes veroorzaakt. In 2012 werd door wetenschappers van het CERN bekendgemaakt dat met behulp van de Large Hadron Collider een deeltje waarvan de massa overeenkomt met die van het higgsboson experimenteel is ontdekt. Waarschijnlijk gaat het hier om het betreffende deeltje, maar nieuwe metingen moesten uitsluitsel geven.

Zekerheid over de toekomst (c)

Als het, door het CERN ontdekte deeltje inderdaad een higgsboson is, kan dat tot nieuwe inzichten leiden met betrekking tot de ‘opbouw’ van het universum en het begrip ‘lege’ ruimte. In elk geval is het een ontbrekend puzzelstuk van het standaardmodel en wordt het wellicht dé ontdekking van de afgelopen 50 jaar. Een mogelijke doorbraak dus. De (filosofie van) de natuurkunde is sterk in ontwikkeling en het is mogelijk, of zelfs te verwachten, dat we in de toekomst tot nieuwe inzichten komen. Inzichten die misschien nog niet tot dé theorie leiden, maar die ons in elk geval wel kunnen helpen om bepaalde theorieën, zoals de ethertheorie, eens en voorgoed te kunnen uitsluiten.
Wat betekent dit voor de zekerheid van de hedendaagse kennis op dit gebied? Hoewel geen enkele van de genoemde theorieën in de moderne natuurkunde ‘alles-beschrijvend’ of volledig is, berusten zij wel op serieus wetenschappelijk onderzoek. Er is verder onderzoek noodzakelijk.

About the importance of art

This is a part of my English viva voce (oral exam) I had at school. It’s the spoken text of a presentation (in 15 minutes) about the importance of art. Although it’s not perfect, I got a 10 for this… for the presentations of other pupils were too poor. xD

Introduction
What is the importance of art? Before giving an answer to this question, I would like you see what we can learn about art by simply looking around us. Many people do not notice, but a lot of things around us relate to art, contain art or are art. A painting hanging on the wall is an obvious example, but a chair has to do with art as well. In fact every piece of furniture is designed. Not only for the practical use, but also to fit in a room, which is done by an artist. It is important to realize that art is everywhere. It has many forms, including posters, portraits, covers, music, literature, film, photography, sculpture, etc. and therefore it is difficult to define it or abstract its importance to one single concept. Art has had a great number of different functions throughout its history. More about that will follow later.

Is art dangerous?
The philosopher Plato argued that art is dangerous and should be banned from the ideal state, since it affords only the illusion of knowledge and stirs up baser passions. The idea that we can gain insight or understanding from art is, Plato claims, a foolish myth. Art is a product of the imagination: looking at a painting or reading a novel engages us in a make-believe world. But knowledge is contact with reality, not make-believe. So art cannot generate knowledge, says Plato.

I don’t agree with this statement. I do understand that art can be dangerous. It can be used for propaganda and influence people in a negative way. In a similar way, it is used for commercialism and may even affect the way we look upon ourselves and our lives. Every day we get attacked by thousands of images of fashion we should buy and perfectly looking people selling it on screens, on the radio, in magazines… everywhere. These forms of art often show ideas of what is beautiful or acceptable and make us think that we should look or behave similar if we want to be accepted by society. The problem: this is impossible to achieve, because the images are edited and show an idealized world of perfection, not reality. We tend to compare our lives with it, which are far from perfect and this can make us unhappy about ourselves or our lives. In both cases I mentioned the purpose of art is to manipulate the observer into a particular emotional or psychological response toward a particular idea or object.

But this is, of course, only one of the many functions of art. Banning it completely, like Plato requested, is impossible. The philosopher Aristotle, a student of Plato, stated that the passions in art are an aspect of being human. Creating art is something humans must do by their nature (no other species creates art) which has to do with basic human instinct for harmony, balance and rhythm. I think that instead of trying to forbid art, it is more useful to study it critically and learn to deal with ‘art-attacts’.

Is art knowledge?
The other statement of Plato: knowledge is contact with reality. To illustrate my aversion upon this argument I would like to use a phrase I heard in the TV-serie Dexter: ‘Trust those who seek the truth, but doubt those who say that they have found it.’ (probably derived from a similar quote from the French writer André Gide) There is no such thing as ‘reality’. The truth might be suggestive, none of us is able to grasp the whole truth/reality, if it exists. I would like to point at scientific developments, like in physics and especially quantum mechanics that drastically changed our concept of reality and showed a world different than the one we knew, a universe (or maybe even a multiverse) we couldn’t even imagine. What I am trying to say is that we should better stay open-minded and be careful when we are judging about our knowledge and the reality nobody is even able to define.

Speaking about knowledge: maybe art can not generate knowledge itself, still it remains a great tool for learning. Arts education is one of the most important areas of child development and it can be found in almost every school. Children simply enjoy art and music activities and this is why they can be useful to learning. Knowledge often requires repetitious learning of concepts already known, and honestly, even to me (and I consider myself an adult… mostly) that sounds pretty much boring! Not to speak about how a kid would find it. However, use of play and imagination requires students to create something, whatever they want, from ‘nothing’.

Scientists discovered that learning causes changes within the brain. When we learn, special chemicals, called neurotransmitters allow communication between brain cells. They help establishing paths between brain cells so there can be more interaction between parts of the brain. And the more interaction, the smarter you are. But sometimes these chemicals do not occur unless emotion is involved. Emotions, which are nothing but chemical reactions in the brain, release the neurotransmitters and help to create more deep-seated paths between brain cells. You are possibly wondering what this has to do with art, well here it comes: involvement in art and music triggers emotion, because creating something from nothing is an emotional exercise. In other words: children are more likely to practice something fun such as arts and doing it they will deepen the neural pathways of existing skills and create new pathways for new skills. This explains why it is easier to remember the lyrics of a song, a text with melody, rhythm and rhyme, instead of a written text. Or why we often understand better a diagram or graphic image than just a bunch of numbers with the same meaning, only differently presented.

This is scientific proof that art can help by learning. But even if it was not important for knowledge, it provides a way to express the imagination in non-grammatical ways that are not tied to the formality of spoken or written language. Some kind of feelings or thoughts one can not express with words, but it is possible to communicate them through shapes, colors or music. And imagination is often valued as important as knowledge. Maybe even more. And not by ordinary people, but by the greatest en most inspiring thinkers in the history of philosophy, art and science. The French philosopher Rousseau once said that the world of reality has it’s limits, unlike the world of imagination, which is boundless. ‘Painting’, said Picasso, ‘is just another way of keeping a diary.’ And my favourite quote about this matter comes from Albert Einstein: ‘The true sign of intelligence is not knowledge but imagination. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand.’ Creating is a form of play. It is a sensing of the possibilities, a free speculation, a learning to be ourselves.

Imagination transfers to every aspect of adult life and work. Being able to think in different ways and to sense the possibilities may inspire the economist, physicist, and political scientist to see interconnections and hypothesize about variables in ways they may not have considered before. Creativity is required in business, computer science, medicine, engineering… in fact everywhere. Book publishers, magazine editors and all kinds of designers – all depend on art, which is one obviously reason why it can not be banned. Without it, knowledge would stall, and the human race retreat back to the Dark Ages.

Art has had a lot of other functions through its history.

 • In many cultures, art is used in rituals, performances and dances as a decoration or symbol. During parts of history writing was not used by certain civilizations such as the caveman. However, they were still able to communicate through art. This is why we understand so much about the past. We can see the thought process of these people.
 • emotions

 • Art is simply a form of communication. Illustrative arts, such as scientific illustration, are a form of art as communication. Emotions, moods and feelings are also communicated through art. It connects people around the world. People do not need to know anything about another language and can draw ideas from what they see or hear. It is universal.
 • Art provides a way to experience one’s self in relation to the universe. Albert Einstein: ‘The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art and science.’
 • Like already mentioned, art can manipulate emotion or mood, but the manipulation has a bright side too, for the purpose of relaxing or entertaining the viewer. This is often the function of the art industries of Video Games and Science-fiction movies. ‘Manipulation’ is here pleasant and in the most cases harmless.
 • Another plus, even better than entertainment is art for psychological and healing purposes. Art is used by therapists and clinical psychologists as art therapy. Music for example is probably a form of art that deals with emotions like no other and listening to it can help to deal with emotional problems or distract from problems by helping you to escape from here and now. Albert Einstein: ‘…one of the strongest motives that lead men to art and science is escape from everyday life with its painful crudity and hopeless dreariness, from the fetters of one’s own ever-shifting desires. A finely tempered nature longs to escape from the personal life into the world of objective perception and thought.’
 • One of the defining functions of early twentieth century art has been political change. While similar to art for political change, art may seek to question aspects of society without any specific political goal: art for social inquiry. In this case, the function of art may be simply to criticize some aspect of society, like war.
 • To me, the most important role of the arts in the academy, as in life, is to enable us to see the world and the human condition differently, and in seeing the world through a particular work of art, to see a truth we might not have understood before. Poets, artists, playwrights and composers are often sources of truth, order, harmony and meaning. They can unlock our imagination and stir us to pause, think and reflect by raising questions. Composing a sonata, writing a play, painting a painting, or writing a poem forces us to think an observe in alternative ways. The arts can free us to think, dream and sense and unlock intuitive and creative impulses that makes us able to become more free, more natural and to sense truths and meanings that can be grasped in no other way.

  Nie mehr RTL

  Seit meiner Kindheit, habe ich regelmäßig RTL geguckt. Es gab fast jeden Tag interessante Shows zu sehen, wovon man auch etwas lernen konnte. Im Laufe der Zeit hat sich aber leider viel geändert. RTL gucken heißt jetzt fernsehen ohne Inhalt. Das wichtigste ist offenbar die Einschaltquote und dafür ist RTL bereit jedes mögliche Mittel einzusetzen.

  Ein gutes Beispiel ist der Jungle-camp. Oder die immer wieder gleichen Castingshows (z.B. Deutschland sucht das Supertalent) wobei es nur um geht so viel wie mögliche Anrufe zu bekommen. Über geisteskranke Menschen die schockierende Performances machen, wird gelacht. Und jedes Jahr wird es grausamer. Menschen mit einem widerwärtigen Körper die sich “auf einmal” vor der Kamera ausziehen und dann ein Auto waschen. Das Auto muss auf eine merkwürdige Art auf die Bühne gekommen sein, es hat sich sicher selbst dorthin gezaubert, ohne das irgend jemand von RTL etwas gesehen hat. Oder noch origineller: Menschen die Fürze lassen. Warum darf so jemand überhaupt in die Sendung? Das Wort “Talent” bedeutet doch eine überdurchschnittliche Begabung, oder habe ich etwas nicht gut verstanden?

  Ich kann es einfach nicht fassen wie es möglich ist dass jemand um so etwas Scherze macht. Was sind das für Menschen, die anderen auslachen? Ich ekle mich vor ihnen, denn es ist nichts anderes als Schadenfreude. Die ganze Gesellschaft die so etwas akzeptiert und sich sogar um amüsiert, ekelt mich an. Damit machen wir uns lächerlich. Wir sollten uns schämen. Wo ist unsere Moral geblieben?

  Vor ein par Jahren freute ich mich am meisten auf Punkt12, das RTL-Mittagsjournal. Es dauerte jeden Tag eine Stunde. Außer der Nachrichten und der Wettervorsage, gab es jeden Tag mindestens ein neues und interessantes Tema. Aber vor ungefähr zwei oder drei Jahren, hat sich auch das total geändert. Punkt12 ist jetzt eine Tratschshow geworden die zwei Stunden lang dauert. Die hauptsächliche Themas sind “angebliche” Geschichten über die Brustvergrößerungen “bekannter” Personen, wofür es nicht mal einen einzigen Beweis gibt oder das neue Schampon von dem Hund von Paris Hilton. Und ob das nicht genügt, am Abend wird das ganze noch ein par mal wiederholt in einer Show die einen anderen Namen hat, aber sich nicht wirklich Unterscheidet von der ersten.

  Die Frage ist: können wir etwas hiergegen tun, und wenn ja, was? Unsere Augen schließen? Vielleicht ist es ganz einfach und würde das schon genügen. Nie wieder diesen Sender einschalten. Nie anrufen. Ich habe mich schon vor langer Zeit hierfür entschieden und hoffe dass es noch andere Menschen gibt die das selbe machen.

  De uitzichtoze toekomst van Bosnië en Herzegovina

  NETVERSIE (bewerkt: 28.011.2010)

  Betoog over de politieke en sociale situatie in Bosnië

  Sommigen van jullie weten waarschijnlijk al dat ik niet in Nederland ben geboren. Ik kom uit Bosnië Herzegovina en woon bijna 9 jaar in Nederland. De laatste tijd is Bosnië wel veel in het nieuws geweest. Vooral vanwege de vraag of het over een paar jaar tot de Europese Unie gaat toetreden. Helaas blijkt dat de kans hierop niet zo groot is. De politieke en sociale situatie in Bosnië-Herzegovina is sinds de oorlog (1992-1995) nog niet zo slecht geweest als nu. En daar wil ik iets over vertellen.

  Jullie hebben vast wel al iets over dit land gehoord. Het ligt in het zuidoosten van Europa. Vanaf de WOI tot begin jaren ’90 was het een deelstaat van Joegoslavië o.l.v. Tito. Nadat hij in 1980 overleed, kwam er geen goede opvolger die de boel bij elkaar hield en langzaam, waardoor de tegenstellingen tussen de verschillende nationaliteiten steeds verder aan de oppervlakte kwamen. Bosnië is namelijk etnisch en religieus gemengd en kent meerdere bevolkingsgroepen. De grootste drie daarvan zijn: Bosnische moslims, katholieke Kroaten en orthodox-christelijke Serviërs.

  Vanaf de jaren ’90 riepen steeds meer republieken de onafhankelijkheid uit. Tito’s eenheidsstaat Joegoslavië viel geleidelijk uit elkaar. In 1991 riepen de moslims met de Kroaten de onafhankelijkheid uit van Bosnië-Herzegovina (op grond van een referendum waarbij de meerderheid van de bevolking voor onafhankelijkheid gestemd) en wilden zich afscheiden van Joegoslavië. Bosnische Serviërs, gesteund door Servië, kwamen in verzet. Karadzić richtte de Republika Srpska in Bosnië op en begon met een etnische schoonmaak van de niet-Serviërs, waarbij hij steun kreeg van de Servische president Milosević, die was bezeten van de idee van een Groot-Servië. De oorlog duurde van 1992 tot 1995. Meer dan 100.000 mensen kwamen om het leven.

  Pas na het bloedbad van Srebrenica en nadat de Bosnische en Kroatische troepen zich dreigden te bevrijden, pas toen grepen de westerse mogendheden o.l.v. de VS in en werd de vrede afgedwongen in het zogenaamde Akkoord van Dayton (1995). Het vredesakkoord zorgde destijds voor vrede, maar was eigenlijk niet voor een lange periode bedoeld. Bovendien maakten de VS grote constructiefouten. Een aantal daarvan zal ik noemen:

  – Een van de belangrijkste afspraken was de terugkeer van verstoten en gevluchte burgers. Dit is echter nog steeds niet bereikt, aangezien veel oorlogsmisdadigers nog steeds vrij rondlopen en mensen niet met een veilig gevoel terug kunnen keren. In de deelrepubliek Srpska leefden vroeger veel Bosnische katholieken en moslims, maar zij zijn verdreven en mogen niet terugkeren, want daar worden ze bedreigd of gediscrimineerd.
  – Het akkoord verdeelde de staat in twee entiteiten: de Moslim-Kroatische Federatie en de Servische Republiek.
  – De grond is niet eerlijk verdeeld. Ondanks het aandeel van de Servische bevolking dat ongeveer 33% bedroeg, kreeg de Servische Republiek 49% van het grondgebied. De Moslim-Kroatische Federatie (waarvan het bevolingspercentage 67% bedroeg) kreeg slechts 51% van het grondgebied.
  – De twee entiteiten staan recht tegenover elkaar, waardoor Bosnië vijftien jaar na de oorlog nog steeds geen functionerende nationale overheid heeft. Op landelijk niveau regeert een bestuur, waarin moslims, Kroaten en Serviërs zijn vertegenwoordigd. Nu bestaan er dus drie elites, die zich natuurlijk vooral bekommeren om hun eigen etnische groep. Bosnische moslims en Kroaten werken op papier samen, om sterker te staan tegenover het dominante Servië.
  – De grondwet geeft ruimte voor nationalisten, dubieuze religieuze leiders en omgekochte politici die arme, machteloze mensen manipuleren.

  De westerse landen hadden beter één Bosnische staat en één economische en politieke ruimte kunnen scheppen. Dayton’ is een constructiefout. De wensen en ideeën van de Bosniërs zelf zijn niet serieus genomen. Wat je nu ziet gebeuren is dat nationalistische Serviërs ernaar streven om de Europese integratie van Bosnië tegen te houden, zodat hun Republiek zich uiteindelijk aan zou kunnen sluiten bij het moederland Servië.

  De weg naar de EU loopt voor Bosnië via een herziening van de grondwet, want het genoemde compromis van Dayton blijkt, zoals ik al zei, niet voldoende voor de ontwikkeling van een democratische rechtsstaat. Maar bij de onderhandelingen, die worden gevoerd tussen Europeanen, Amerikanen en Bosnische leiders, reageert een aantal politici van de Servische deelrepubliek afwijzend. Het gaat met name om de minister-president van de Servische deelrepubliek, Milorad Dodik, die al voordat onderhandelingen waren begonnen heeft aangekondigd dat hij een nieuwe grondwet overbodig acht.

  Het parlement van Bosnië moet een anti-corruptie-wet goedkeuren om van Brussel groen licht te krijgen voor een belangrijke afschaffing van de visumplicht voor burgers die naar de EU willen reizen. Beide entiteiten moeten het hierover eens worden. Maar Dodik en zijn volgelingen verhinderen deze wet, ook al is de absolute meerderheid van de parlementariërs er voor. Deze anticorruptie-wetgeving komt voor Dodik namelijk erg ongelegen, aangezien hij zelf in een aantal corruptieschandalen verwikkeld is.

  De EU slaagt er blijkbaar niet in om een oplossing te vinden voor de conflicten in de Balkanlanden. Het beste voorbeeld hiervan is de versoepeling van de visumverplichtingen voor Servië. Van de burgers uit het voormalige Joegoslavië hebben vanaf 1 januari 2010 alleen nog de Bosnische moslims en de islamitische Kosovaren een visum nodig om de EU in te komen. Voor Bosnië geleden visumverplichtingen totdat er hervormingen worden doorgevoerd. Maar Kroaten die in Bosnië wonen, kunnen een Kroatisch passpoort krijgen, en aangezien er geen visumverplichting is voor Kroatië, kunnen zij zich vrij door de EU verplaatsen. Serviërs die in Bosnië wonen, kunnen uiteraard een Servisch passpoort krijgen en vanaf 1 januari kunnen zij ook zonder belemmeringen naar de EU.

  De EU degradeert dus (blijkbaar) de moslims als tweederangsburgers, terwijl juist zij het meest getroffen zijn door de oorlog. En Servië wordt beloond, ook al houdt Dodik de Europese integratie van Bosnië tegen en ook al werkt Servië niet mee aan het uitleveren van oorlogsmisdadigers aan het Joegoslavië tribunaal in Den Haag.

  In principe was het niet eens de boedoeling dat de visumverplichtingen van Servië worden afgeschaft voordat het land toetreedt tot de EU. Servië moest aan bepaalde eisen voldoen (die in een zogenaamd Associatieakkoord zijn opgenomen) en daarna zou het proces van toetreding tot de EU beginnen en zou het visumplicht vervallen. Maar, en daar komt de aap uit de mouw, de EU heeft de visumverplichtingen voor Servië eerder versoepelt dan ze eerst van plan was. Waarom dat? Waarschijnlijk omdat in de tijd van het besluit in Servië verkiezingen plaatsvonden, waarbij Serviërs konden kiezen tussen de pro-Europese president Boris Tadic, en de anti-Europese en meer op Rusland georiënteerde nationalist Tomislav Nikolic. Brussel wilde een positief signaal afgeven aan de Servische kiezer, door het visumvrij reizen voor Serviërs los te koppelen van het Associatieakkoord, ondanks het feit dat ze op deze manier indirect een heel volk discrimineren. Ik had gehoopt dat het visumvrij reizen voor Serviërs niet door zou gaan, omdat ze zo moeilijk doen over het accepteren van die anticorruptie-wet en ook over het uitleveren van oorlogsmisdadigers.

  Dit hele proces heeft de Bosnische bevolking zeer onzeker gemaakt. Tot voor kort werd zelfs gesproken over de mogelijkheid van een nieuwe oorlog. De situatie is uitzichtloos en zeer frustrerend. De enige hoop op wat eenheid was twee maanden geleden gevestigd op het voetbalelftal dat voor het eerst in de geschiedenis kans maakte om mee te doen met het WK, maar ook dit is niet gelukt.

  Vooral nu tijdens de economische crisis hebben de mensen die gemanipuleerd worden door corrupte regeringsleiders het nog moeilijker gekregen. De lonen van de gewone burger zijn omlaag gehaald, terwijl de lonen van de elite hetzelfde zijn gebleven. Als gevolg van de oorlog wonen één miljoen Bosniërs in het buitenland, op een bevolking van vier miljoen. (in Nederland 50000, bijna allemaal vluchtelingen) Vorig jaar hebben meer dan 80000 mensen hun baan verloren, buitenlandse investeerders blijven weg, van de beroepsbevolking is meer dan 40% werkloos, 20% leeft onder de armoedegrens. En zo zijn er nog duizenden voorbeelden te noemen die bevestigen dat het zo niet door kan gaan. Er moeten hervormingen plaatsvinden in de grondwet en de EU moet meer druk uitoefenen op de Servische Republiek om te voorkomen dat Bosnië-Herzegovina uit elkaar valt en de moslims daar weer de enige slachtoffers van zijn. Maar het lijkt wel alsof iedereen wacht tot het land daadwerkelijk instort en uit elkaar valt, in de hoop dat dan alles weer vanzelf op zijn pootjes terechtkomt.

  Hierbij wil ik nog wel zeggen dat ik wel erg blij ben met de houding van Nederland t.o.v. dit probleem. Nederland heeft als enig EU-land laten zien dat ze zich weinig aantrekt van wat de rest van Europa vindt en dat dit allemaal eigenlijk niet deugd. Met name GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen en Maxime Verhagen, Nederlandse minister van buitenlandse zaken. Cornelissen is opgekomen voor de zwakkere groep en dat vind ik toch wel heel humaan van Nederland! Helaas hebben de andere landen zich niet zo heel veel van aangetrokken.

  PS. Dit is het betoog dat ik maandag ga voordragen voor de klas voor het vak Nederlands. Ik hoop alvast op wat reacties, zodat ik eventueel wat dingen kan verbeteren. De titel heb ik gewoon erbij gezet voor de website. Ook denk ik eraan een soort poster te maken en aan het schoolbord te laten pakken.
  PS. Betoog ging oke, maar natuurlijk heb ik wat foutjes gemaakt en vind ik het jammer dat ik bepaalde dingen niet, of ander heb gezegd. :( Maar goed, het is wel interessant geweest, hoop ik, al heb ik wel het gevoel dat de klas er weinig van heeft begrepen. En dan ben ik niet eens de diepte in gegaan. :)

  Mündliche Prüfung Deutsch, These: Schönheitsoperationen verstummeln Menschen

  Ich glaube dass diese Aussage in dem meisten Fällen stimmt. Es gibt aber verschiedene Uhrsachen um so eine Operation zu machen, und diese Ursache ist genau das, was bestimmt ob es um verstummeln geht.

  Manche Menschen entscheiden sich dafür, weil sie zum Beispiel eine Narbe oder Brandwunde im Gesicht haben, oder etwas anderes was wirklich sehr auffällt. Eine solche Schönheitsoperation ist einmalig. Unter diesen Umständen finde ich es gerechtfertigt. Was medizinisch Notwendige Operationen betrifft, und dazu gehört auch die krumme Nase nach einem Unfall, gibt es einfach kein Gegenargument. Warum soll der Mensch nicht wieder so aussehen, wie vor dem Unfall?

  Aber es gibt auch Menschen die gut und gesund aussehen in den Augen anderer Menschen, die sich aber trotzdem nicht wohl fühlen in ihrem Körper. Sie sind nicht zufrieden mit sich selbst und versuchen ihr Selbstbewusstsein zu vergrößern durch ihr Aussehen zu ändern. Das hilft aber in den meisten Fällen nicht und sie machen es immer und immer wieder. Sie ändern ihr Aussehen oft, bis sie überhaupt nicht mehr gesund aussehen, und auf diese Weise verstummen Menschen sich selbst mit Schönheitsoperationen.

  Dabei gibt es auch einen großen Risiko. Diese Operationen sind gefährlich, vor allem wenn man oft unter das Messer geht. So ein Eingriff kann, wenn etwas schief geht jemanden das Leben kosten.

  Es gibt noch eine andere Art Schönheitsoperationen und die finde ich am schlimmsten. Manche Menschen wurden gerne wie ein Tier oder ein Vampir aussehen, und dass wird gemacht. Auch kann man sich die Beine länger machen lassen. Dabei müssen sie erst gebrochen werden. Diese Operationen sind verboten, aber in Russland wird das illegal getan und es ist nicht teuer. Oft sind es Frauen die so etwas machen. Ich kann das aber nicht nachvollziehen. Natürlich mochte jeder toll aussehen. Aber es ist es nicht wert um die Gesundheit in Gefahr zu bringen. Und warum ist es so schlimm ein paar Zentimeter kleiner zu sein? Menschen machen sich so viele Sorgen um ihr aussehen, obwohl es auf der Welt so viele schlimmere Sachen gibt. Darum finde ich es auch egoistisch.

  Es ist ein schwieriges Thema. Es kommt auf den Einzelfall an. Natürlich sind die Schönheitsoperationen eine private Sache und jeder muss für sich selbst entscheiden, wie sein Körper oder Gesicht sein soll. Jedoch sollte es vor der Operation verpflichtende Gespräche, mit Experten geben, die überprüfen, ob jemand eine OP-Sucht entwickelt oder nicht. Manchmal ist ein Besuch beim Psychologen angebrachter als beim Chirurg.

  Calender
  July 2021
  M T W T F S S
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031  
  Subscribe!
  Me on Goodreads!
  Shops I like
  Bestel nu gratis en vrijblijvend de Large catalogus!

  The Sting Online Shop

  Inspirational people

  Albert Einstein
  A person who never made a mistake, never tried anything new.

  ~ Albert EinsteIn

  Stephen Hawking
  Although I cannot move and I have to speak through a computer, in my mind I am free.

  ~ Stephen Hawking


  Mahatma Gandhi

  You must be the change you want to see in the world.

  ~ Mahatma Ghandi


  Hermann Hesse

  Wenn wir einen Menschen hassen, so hassen wir in seinem Bild etwas, was in uns selber sitzt. Was nicht in uns selber ist, das regt uns nicht auf.

  ~ Hermann Hesse